Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

Salgsbetingelser for kjøp (bedrift eller offentlig)

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelsene. Kjøp over internett mellom selskaper reguleres hovedsakelig av avtaleloven, kjøpsloven, markedsføringsloven og ehandelsloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. Partene
Selger
Firmanavn Com2gether AS
Adresse: Søndre Kullerød 4B
3611 Kongsberg
Telefon 32730700
E-post post@c2g.no
Organisasjonsnummer NO982716616MVA
Kjøper
Kjøper er selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som blir sendt inn ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eks mva, frakt og andre gebyrer. Under bestillingen vil total pris inklusive frakt, mva og gebyrer vises. Det tas forebehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller fra Selgers partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 10 dager.

6. Levering
Alle leveringstider anses som veiledende. Når leveringstid anslås i antall dager, er dette i antall hverdager. Befrakters tid kan komme i tillegg.
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen eller på avtalt postkontor/leveringssted, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

8. Angrerett
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

9. Forsinkelse og manglende levering
Selger forsøker alltid å levere varer hurtigst mulig.
Ved uventede forsinkelser, vil Selger kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse.
Erstatning
Kjøperen kan ikke kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig via e-post, eller via kontaktskjemaet på nettsiden.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.
Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av Selger. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.
Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 275 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

13. Personopplysninger
Når C2G er databehandlingsansvarlig
C2G vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger om kundens kontaktpersoner for de formål og på de vilkår som fremgår av C2G retningslinjer for personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos C2G, bekrefter kunden at denne har informert selskapets representanter om C2Gs behandling av deres personlige data, og innhentet deres samtykke til behandlingen.
Når C2G behandler personopplysninger på vegne av kunden
I tilfeller der C2G behandler personopplysninger på vegne av Kunden skal partene inngå en separat databehandlingsavtale om behandling av personopplysninger som C2G utfører på vegne av kunden. C2G retningslinjer for personvern

14. Force majeure
Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktrettslige regler må regnes som force majeure, fritas selger straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg.
Dersom selger rammes av vareknapphet, distribusjons- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor, kan selger heve avtalen. Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve avtalen dersom leveranse i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 6-seks-måneder.

15. Lovvalg og tvisteløsning
Uoverensstemmelser skal Partene søke løst ved forhandlinger.
Oppnås ikke enighet innen [30 dager] fra forhandlingenes start, kan hver av Partene kreve at uoverensstemmelsen avgjøres med endelig og bindende virkning for Partene av en voldgiftsrett
Avtalen er underlagt norsk rett og Partene vedtar Kongsberg tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

.